Projekt:  Zníženie energetickej náročnosti v podniku Kožená galantéria, výrobné družstvo

Kód projektu: 310041X307


VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK.

Obstarávateľ: Kožená galantéria, výrobné družstvo;

Názov zákazky: Stavebné práce na dosiahnutie zníženie energetickej náročnosti budovy;

Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky sú stavebné práce v rozsahu projektovej dokumentácie a Výkazu výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov. Jedná sa o zateplenie odvodového plášťa, výmeny otvorových konštrukcií, rekonštrukciu klimatizácie a rekonštrukciu osvetlenia.; Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete na www.kozena.sk.

Lehota na predkladanie ponúk: do 22.12.2020, 10:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk(.pdf)
Príloha č.1_PD (.zip) -príloha blokovaná, z dôvodu novej súťaže do 20.5.2021(nová lehota na predkladanie ponúk).
Príloha č.2_návrh na plnenie kritérií (.xlsx)
Príloha č.2a_Výkaz výmer_(.zip)
Príloha č.3_Návrh Zmluvy o dielo(.doc)
Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie(.xlsx)

Záznam z vyhodnotenia ponúk (.pdf)

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK.

Obstarávateľ: Kožená galantéria, výrobné družstvo;

Názov zákazky: Stavebné práce na dosiahnutie zníženie energetickej náročnosti budovy;

Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky sú stavebné práce v rozsahu projektovej dokumentácie a Výkazu výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov. Jedná sa o zateplenie odvodového plášťa, výmeny otvorových konštrukcií, rekonštrukciu klimatizácie a rekonštrukciu osvetlenia.;

Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, plné znenie výzvy vrátane všetkých podmienok ako aj súťažné podklady nájdete tu.

Lehota na predkladanie ponúk: do 03.06.2021, 10:00 hod.

Výzva na predkladanie ponúk(.pdf)
Príloha č.1_PD (.zip)
Príloha č.2_návrh na plnenie kritérií (.xlsx)
Príloha č.2a_Výkaz výmer_(.zip)
Príloha č.3_Návrh Zmluvy o dielo(.doc)
Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie(.xlsx)

Vysvetlenie SP_web (.pdf)

Vysvetlenie súťažných podkladov č.2 (.pdf)

Výzva na predloženie cenovej ponuky_OPRAVA(.pdf) 

Výzva na predloženie cenovej ponuky_OPRAVA č.2(.pdf) 

Záznam z vyhodnotenia ponúk(.pdf) 


          

Prijímateľ:

 


Názov:                                              
Kožená galantéria, výrobné družstvo

Sídlo:                                                 Bratislavská cesta 1797, 945 45 Komárno

IČO:                                                   00467720

Kód projektu:                                   310041X307

 

Názov projektu:                                Zníženie energetickej náročnosti v podniku Kožená galantéria, výrobné družstvo

 

Výška finančného príspevku:         maximálna výška NFP 158 322,33 EUR

 

Cieľom  projektu :  je zníženie energetickej náročnosti v podniku

·       zlepšením tepelno-technických vlastností stavebných konštrukcií objektu,

·      rekonštrukciou a modernizáciou vykurovacích /klimatizačných systémov, systémov   

 prípravy teplej vody,

·      rekonštrukciou  a modernizáciou systémov osvetlenia v hlavnej budove

 

 

Miesto realizácie projektu:    Bratislavská cesta 1797, Komárno, v katastrálnom území                      

                                                 Komárno ,  parcelné  číslo 3644, LV č. 2606.

 

Poskytovateľ:                          Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky,

                                                 v zastúpení Slovenská inovačná a energetická agentúra

 

Kód výzvy:                                   OPKZP-PO4-SC421-2017-30

Operačný program:                Kvalita životného prostredia

Spolufinancovaný fondom:   Európsky fond regionálneho rozvoja

 

Prioritná os:                            4 Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

 

Investičná priorita:                 4.2. Podpora energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov v podnikoch

 

Špecifický cieľ:                        4.2.1 Zníženie energetickej náročnosti a zvýšenie využívania

                                                     OZE v podnikoch

 

 

www.op-kzp.sk

 


 

Kožená galantéria, výrobné družstvo

Bratislavská cesta 1797

945 45 Komárno

SLOVAKIA

 

IČO: 00 167 720  DIČ: 2020398380

IČ DPH: SK2020398380

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Nitra

Oddiel: Dr. Vložka číslo: 130/N

Telefón:+421 35 7730856, 0904285205

 Fax: +421 35 7730862     

e-mail: info@kozena.sk